การปลูกทุเรียน
1 ไถขุดตอขุดรากไม้เก่าออกจากแปลง
- พื้นที่ดอนไม่มีปัญหานํ้าท่วมขัง: ไถกำจัดวัชพืชอย่างเดียว
- พื้นที่ดอนมีแอ่งที่ลุ่มนํ้าขัง: ไถปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบ
- พื้นที่ลุ่มหรือตํ่ามีนํ้าท่วมขัง: ทำทางระบายนํ้าหรือยกร่อง
2 กำหนดระยะปลูก
9 เมตรปลูกได้ไร่ละ 20 ต้นการทำสวนขนาดใหญ่ควรขยายระยะระหว่างแถวให้กว้างขึ้นเพื่อสะดวกต่อการนำ เครื่องจักรกลต่างๆไปทำงานในระหว่างแถว
3 หรือกำหนดแถวปลูกไปในแนวทิศตะวันออกตะวันตกและถ้ามีการจัดวางระบบนํ้า จากนั้นจึงปักไม้ตามระยะที่กำหนดเพื่อขุดหลุมปลูกต่อไป
วิธีการปลูกทุเรียนทำได้ 2 ลักษณะ
1 วิธีการขุดหลุมปลูกเหมาะกับสวนที่ไม่มีการวางระบบนํ้า
2 วิธีการปลูกแบบไม่ขุดหลุมเหมาะกับสวนที่จัดวางระบบนํ้า
มีข้อดีคือ ดินระบายนํ้าและอากาศดีรากเจริญเร็ว
การปลูกทุเรียนแบบขุดหลุมปลูก
1 ขุดหลุมมีขนาดกว้างยาวและลึกด้านละ 50 เซนติเมตร
2 ผสมปุ๋ยคอกเก่าประมาณ 5 กิโลกรัมและปุ๋ยหินฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัมคลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้นมากลบกลับ คืนไปในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
3 เตรียมต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่มีแมลงทำลาย ไม่ขดม้วนงออยู่ก้นถุง
4 ใช้มีดกรีดก้นถุงออกถ้าพบรากขดงออยู่ก้นถุงให้ตัดออก
5 จัดให้ตรงแนวกับต้นอื่น ๆ พร้อมทั้ง
6 ดึงถุงพลาสติกออกระมัดระวังอย่าให้ดินในถุงแตก
7 หรือรอยทาบ
8 กดดินบริเวณโคนต้น
9 โดยใช้ทางมะพร้าวทางจากแผงหญ้าคาทางระกำหรือตาข่ายพรางแสง หรืออาจปลูกไม้เพื่อให้ร่มเงาเช่น
12 1-2 เดือน
การปลูกทุเรียนแบบไม่ขุดหลุม
1 โรยปุ๋ยหินฟอสเฟต 500 กรัมหรือประมาณหนึ่งกระป๋องนมครึ่ง
2 นำต้นพันธุ์มาวางแล้วถากดินข้าง ๆ ขึ้นมาพูนกลบ แต่ถ้าหากเป็นดินร่วนปนทรายดินทรายดินจะไม่เกาะตัวกันควรใช้วิธีขุดหลุมปลูก หรือจะใช้วิธีดัดแปลง
3 วิธีดัดแปลงคือนำหน้าดินจากแหล่งอื่นมากองตรงตำแหน่งที่จะปลูก 1 เมตรสูง 15 เซนติเมตร กลบดินบาง ๆ
4การแกะถงุออกตอ้งระมัดระวังอย่าให้ดินแตกอาจทำได้โดยการกรีดถุงออกก่อนแล้ว นำไปวางในตำแหน่งที่ปลูกกรีดถุงพลาสติกให้ขาดจากล่างขึ้นบนแล้วจึงค่อยๆดึง ถุงพลาสติกออกเบา ๆ
5 หาวัสดุคลุมโคนและจัดทำ
 

การปลูกทุเรียน

                                                                   การปลูกทุเรียน
1 ไถขุดตอขุดรากไม้เก่าออกจากแปลง
- พื้นที่ดอนไม่มีปัญหานํ้าท่วมขัง: ไถกำจัดวัชพืชอย่างเดียว
- พื้นที่ดอนมีแอ่งที่ลุ่มนํ้าขัง: ไถปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบ
- พื้นที่ลุ่มหรือตํ่ามีนํ้าท่วมขัง: ทำทางระบายนํ้าหรือยกร่อง
2 กำหนดระยะปลูก
9 เมตรปลูกได้ไร่ละ 20 ต้นการทำสวนขนาดใหญ่ควรขยายระยะระหว่างแถวให้กว้างขึ้นเพื่อสะดวกต่อการนำ เครื่องจักรกลต่างๆไปทำงานในระหว่างแถว
3 หรือกำหนดแถวปลูกไปในแนวทิศตะวันออกตะวันตกและถ้ามีการจัดวางระบบนํ้า จากนั้นจึงปักไม้ตามระยะที่กำหนดเพื่อขุดหลุมปลูกต่อไป
วิธีการปลูกทุเรียนทำได้ 2 ลักษณะ
1 วิธีการขุดหลุมปลูกเหมาะกับสวนที่ไม่มีการวางระบบนํ้า
2 วิธีการปลูกแบบไม่ขุดหลุมเหมาะกับสวนที่จัดวางระบบนํ้า
มีข้อดีคือ ดินระบายนํ้าและอากาศดีรากเจริญเร็ว
การปลูกทุเรียนแบบขุดหลุมปลูก
1 ขุดหลุมมีขนาดกว้างยาวและลึกด้านละ 50 เซนติเมตร
2 ผสมปุ๋ยคอกเก่าประมาณ 5 กิโลกรัมและปุ๋ยหินฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัมคลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้นมากลบกลับ คืนไปในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
3 เตรียมต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่มีแมลงทำลาย ไม่ขดม้วนงออยู่ก้นถุง
4 ใช้มีดกรีดก้นถุงออกถ้าพบรากขดงออยู่ก้นถุงให้ตัดออก
5 จัดให้ตรงแนวกับต้นอื่น ๆ พร้อมทั้ง
6 ดึงถุงพลาสติกออกระมัดระวังอย่าให้ดินในถุงแตก
7 หรือรอยทาบ
8 กดดินบริเวณโคนต้น
9 โดยใช้ทางมะพร้าวทางจากแผงหญ้าคาทางระกำหรือตาข่ายพรางแสง หรืออาจปลูกไม้เพื่อให้ร่มเงาเช่น
12 1-2 เดือน
การปลูกทุเรียนแบบไม่ขุดหลุม
1 โรยปุ๋ยหินฟอสเฟต 500 กรัมหรือประมาณหนึ่งกระป๋องนมครึ่ง
2 นำต้นพันธุ์มาวางแล้วถากดินข้าง ๆ ขึ้นมาพูนกลบ แต่ถ้าหากเป็นดินร่วนปนทรายดินทรายดินจะไม่เกาะตัวกันควรใช้วิธีขุดหลุมปลูก หรือจะใช้วิธีดัดแปลง
3 วิธีดัดแปลงคือนำหน้าดินจากแหล่งอื่นมากองตรงตำแหน่งที่จะปลูก 1 เมตรสูง 15 เซนติเมตร กลบดินบาง ๆ
4การแกะถงุออกตอ้งระมัดระวังอย่าให้ดินแตกอาจทำได้โดยการกรีดถุงออกก่อนแล้ว นำไปวางในตำแหน่งที่ปลูกกรีดถุงพลาสติกให้ขาดจากล่างขึ้นบนแล้วจึงค่อยๆดึง ถุงพลาสติกออกเบา ๆ
5 หาวัสดุคลุมโคนและจัดทำ